Stadgar

Svenska Blodalliansen                                                

Swedish Blood Alliance (SweBA)

Stadgar [version 9.0, 2019-04-25]

1 §

Svenska Blodalliansen, vid kontakter med utlandet Swedish Blood Alliance (SweBA), är en allmännyttig ideell förening som skall verka för samarbete mellan blodcentralerna* i Sverige.

2 §

Föreningens syfte är att verka för en säker och kostnadseffektiv blodförsörjning som bygger på frivillig och obetald blodgivning i Sverige. Föreningen vill främja vetenskaplig och evidensbaserad utveckling av blodverksamheten i dialog med berörda myndigheter och huvudmän. Arbetet, förankrat i SweBA-regionerna, bedrivs oftast i arbetsgrupper på uppdrag av föreningen. Representation från varje SweBA-region eftersträvas i arbetsgrupperna. Uppdrag skall vara förankrade hos respektive linjechef och medicinskt ansvariga. Relevant information publiceras på föreningens hemsida och vid behov arrangeras dialogmöten.

3 §

Föreningen skall vara medlem av European Blood Alliance (EBA) och där representera och bevaka svenska intressen. Föreningen skall också medverka till nationell enighet vid representation i internationella organisationer och svara för att information från EBA möten sprids till blodverksamheten i Sverige. Föreningen skall kunna bistå i frågor som rör samarbetet inom den europeiska gemenskapen och Europarådets transfusionskommitté och sprida information rörande detta samarbete. Föreningen är medlem i Vävnadsrådet som Vävnadsområdesgrupp Blod.

4 §

Föreningen skall i samarbete med Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin arbeta för utvecklingen inom den transfusionsmedicinska verksamheten.

5 §

Föreningen är en juridisk person och kan efter majoritetsbeslut i föreningen, inom ramen för sin budget, teckna avtal i frågor som inte bara berör den enskilda blodcentralens* angelägenheter. Föreningen har möjlighet att driva och förvalta för blodverksamheten i Sverige gemensamma aktiviteter och projekt. Föreningen tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller kassören.

6 §

Medlemmar i föreningen är blodcentralerna* vid universitetssjukhusen och Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Varje medlem väljer, efter förankring i SweBA-region, en representant som företrädare. Representanten ska ha kompetens inom transfusionsmedicin motsvarande ansvarig person i enlighet med Socialstyrelsens krav och därtill arbeta praktiskt med blodverksamhet. Mandattiden för medlemsrepresentant är 4 år med möjlighet till förlängning. Representanten skall vara utsedd i god tid inför föreningens årsmöte. Som representantens ersättare under mandattiden nomineras en namngiven person med motsvarande kompetens. I och med att en blodcentral* vid ett universitetssjukhus väljer att bli medlem i föreningen påtar sig denna det ekonomiska åtagande som stadgas i 12 §.

7 § Varje medlem har en röst medan representant för Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin saknar rösträtt.

8 § De av medlemmarna utsedda representanterna väljer inom sig en styrelseordförande och två styrelsemedlemmar. Mandattiden för styrelsemedlem är 4 år med möjlighet till omval. Representanterna kan vid behov i samband med årsmötet förändra styrelsens sammansättning genom fyllnadsval. Styrelsemedlem ska också i god tid avisera utträde ur styrelsen med verkställighet nästkommande årsmöte.

9 § Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Till vice ordförande utses sekreterare eller kassör. Styrelsen leder föreningens arbete och är beslutsmässig då alla styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen förbereder föreningsmöten och sammanträder när så krävs. Styrelsens möten dokumenteras i mötesanteckningar som är tillgängliga för föreningens representanter via SweBAs hemsida.

10 § Följande myndigheter och organisationer erbjuds plats som observatör i föreningen:

- Sveriges kommuner och landsting

- Läkemedelsverket

- Socialstyrelsen

- Inspektionen för vård och omsorg

- Folkhälsomyndigheten

Observatörerna erhåller inbjudan till ett eller flera av föreningens möten årligen. Observatör saknar rösträtt i föreningen.

11 § Föreningen sammanträder fyra gånger årligen varav årsmöte i mars-april. Extra ordinarie föreningsmöte kan inkallas om så krävs. Kallelse till föreningsmöte skall utgå minst 4 veckor i förväg. Två möten hålls i Stockholm och observatörer bjuds in till delar av dessa möten. Resa och uppehälle för medlemsrepresentanter till dessa möten bekostas av föreningen. Övriga möten roterar mellan medlemmarna. Resa och uppehälle för medlemsrepresentanter till dessa möten betalas av respektive medlem. Föreningsmöten skall dokumenteras i protokoll och publiceras på föreningens hemsida.

12 § Föreningens drift finansieras genom medlemsavgift. Avgiften består av två delar, den ena fast (40%) och den andra rörlig (60%). Den rörliga delen relateras till antalet blodgivningar inom respektive region baserad på den senaste publicerade nationella årsstatistiken. Den fasta och den rörliga delen av avgiften bestäms av föreningen vid möte då nästa års budget upprättas. I budgeten skall ingå årlig medlemsavgift till EBA. Om aktiviteter eller projekt tillfälligt genererar överskott skall detta disponeras av föreningen och diskuteras i kommande budgetarbete. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

13 § Föreningen väljer inom sig en verksamhetsrevisor med en mandattid på 4 år. Den valda personen får inte ingå i föreningens styrelse. Underlag för revision är verksamhetsberättelser från föreningen och dess arbetsgrupper. Den ekonomiska revisionen skall ske genom en extern professionell revisor och båda revisionerna skall presenteras vid årsmötet. Underlag skall vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

14 § Förändring av föreningens stadgar kräver godkännande av två tredjedelar av medlemsrepresentanterna. Stadgeändring sker vid föreningens årsmöte efter förankring hos medlem och SweBA-region.

15 § Medlemskap i föreningen ska sägas upp minst 6 månader före nästa budgetår. Uppsägningstiden är 12 månader. Föreningens åtaganden/ansvar gentemot medlemmen och medlemmens betalningsansvar och övriga åtaganden till föreningen upphör därefter.

16 § Föreningen kan upplösas genom ett årsmötesbeslut om två tredjedelar av medlemmarna så kräver.

*Blodcentral enligt begrepp och termer i §5 Socialstyrelsen föreskrifter om blodverksamhet 2009:28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-09-04 14:00