Stadgar

Svenska Blodalliansen                                                

Swedish Blood Alliance (SweBA)

Stadgar [version 7.0, 2015-04-21]

1 §

Föreningens namn är Svenska Blodalliansen, vid kontakter med utlandet Swedish Blood Alliance (SweBA)

2 §

Föreningen är ideell och skall verka för organisatoriskt och driftsmässigt samarbete mellan blodcentralerna i Sverige. Föreningens arbete bedrivs delvis via arbetsgrupper som har uppdrag av föreningen och medlemmarna har mandat från respektive verksamhetsansvarig. Relevant information publiceras på föreningens hemsida.

3 §

Föreningen skall vara medlem av European Blood Alliance (EBA) och där representera och bevaka svenska intressen. Föreningen skall också medverka till nationell enighet vid representation i internationella organisationer och svara för att information från internationella möten sprids till blodverksamheten i Sverige. Föreningen skall kunna bistå i frågor som rör samarbetet inom den europeiska gemenskapen och sprida information rörande detta samarbete.

4 §

Föreningen skall i samarbete med Svensk Förening för Transfusionsmedicin arbeta för utvecklingen inom den transfusionsmedicinska verksamheten.

5 §

Föreningen är en juridisk person med egen budget och kan efter majoritetsbeslut i föreningen, inom ramen för budget, teckna avtal i frågor som inte berör den enskilda blodcentralens angelägenheter. Föreningen har möjlighet att driva och förvalta för blodverksamheten i Sverige gemensamma aktiviteter och projekt. Om dessa aktiviteter eller projekt genererar överskott skall detta tillfalla föreningen om intet annat avtalats. Föreningen tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller kassören.

6 §

Medlemmar i föreningen är regionblodcentralerna och Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM). Varje medlem väljer en representant som företräder respektive medlem. Mandattiden för medlems representant bestäms av medlemmen själv och representanten skall vara utsedd inför föreningens årsmöte. I och med att en regionblodcentral väljer att bli medlem i föreningen påtar sig regionblodcentralen det ekonomiska åtagande som stadgas i 11 §. Varje regionblodcentral har en röst medan representant för SFTM saknar rösträtt.

7 §

De av medlemmarna utsedda representanterna väljer inom sig en styrelseordförande och två styrelsemedlemmar. Mandattiden för styrelsemedlem är 4 år med möjlighet till omval. Representanterna kan vid årsmötet förändra styrelsens sammansättning. Styrelsemedlem kan vid föregående höstmöte avisera utträde ur styrelsen med verkställighet nästkommande årsmöte.

8 §

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, tillika sekreterare och en kassör. Styrelsen leder föreningens arbete och är beslutsmässig då alla styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder i anslutning till höst och vårmöten och ordinarie möten i EBA, eller oftare om så krävs. Styrelsens möten dokumenteras i mötesanteckningar som är tillgängliga för föreningens medlemmar via SweBAs hemsida.

9 §

Följande myndigheter och organisationer erbjuds plats för en observatör i föreningen:

- Sveriges kommuner och landsting

- Läkemedelsverket

- Socialstyrelsen

- Inspektionen för  vård och omsorg (IVO)

- Folkhälsomyndigheten

Observatörerna erhåller inbjudan till ett eller flera av föreningens möten. Vid närvaro på årsmötet saknar observatör rösträtt i föreningen.

10 §

Föreningen sammanträder fyra gånger årligen varav årsmöte i mars-april. Extra ordinarie föreningsmöte kan inkallas om så krävs. Kallelse till föreningsmöte skall utgå minst 4 veckor i förväg. Två möten hålls i Stockholm och observatörer bjuds in till delar av dessa möten. Resa och uppehälle för föreningsmedlemmar till dessa möten bekostas av föreningen. Föreningens möten skall dokumenteras i mötesprotokoll och justeras av två representanter och publiceras på föreningens hemsida.

11 §

Föreningens drift finansieras genom avgift från regionblodcentralerna. Avgiften delas i två delar, den ena fast (40%) och den andra rörlig (60%). Den rörliga delen relateras till antalet blodgivningar inom respektive region baserad på den senaste publicerade nationella årsstatistiken. Den fasta och den rörliga delen av avgiften bestäms av föreningen vid möte då nästa års budget upprättas. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Eventuellt överskott i föreningens verksamhet överförs i räkning till nästa års budget. I budgeten skall ingå årlig medlemsavgift till EBA samt resa och uppehälle för två föreningsrepresentanter i anslutning till ordinarie styrelsemöten i EBA.

12 §

Föreningen väljer inom sig en verksamhetsrevisor med en mandattid på 4 år. Den valda personen får inte ingå i föreningens styrelse. Den ekonomiska revisionen skall ske genom en extern professionell revisor och båda revisionerna skall presenteras vid årsmötet. Underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

13 §

Förändring av föreningens stadgar kräver godkännande av två tredjedelar av föreningens medlemmar.

14 §

Medlemskap i föreningen kan när som helst sägas upp med en uppsägningstid på 6 månader. Föreningens åtaganden/ansvar gentemot regionen/regionblodcentralen enligt 2–4 § upphör därmed.

15 §

Föreningen kan upplösas om två tredjedelar av medlemmarna så kräver.

Sidan uppdaterad 2017-02-01 12:07