Nyheter

0 Comment(s)

Databasen ISBT128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för poolade trombocyter, för att möta behovet hos de blodcentraler som tillämpar ett nytt sätt att framställa trombocyter med automatisk utrustning för komponentuppdelning av helblod. Den automatiska uppdelningen resulterar i enheter med liten volym bestående av  trombocytrik plasma (s.k. interimstrombocyter), som poolas efter framställningen till en transfusionsenhet.

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för Blodregistret anordnade den 11 mars en work-shop med kliniska kollegor från anestesiologi, gynekologi, ortopdei, pediatrik och thoraxkirurgi. Vi fick värdefull återkoppling: hålla fokus på lokalt förbättringsarbete, ge bred och regelbunden återkoppling, bidra med tillförlitliga transfusionsdata, utveckla prestandajämförelser för att förbättra kunskapen om hur blodkomponenter bör ordineras. Den 31 mars lämnade arbetsgruppen in en förnyad registerprofil i förhoppning att få söka medel för 2016.

0 Comment(s)

Webbokning

Mötesanteckningar 150203, e-postförteckning för kallelser, formulär för uppdrag samt årsberättelse 2014 finns nu i arbetsgruppens dokumentmapp.

0 Comment(s)

Två nya arbetsgrupper inom SweBA

Möjligheten för blodgivare att boka, omboka och avboka tider för blodgivning på nätet (webbokning) utvecklades mellan Mina Vårdkontakter och ProSang. Inför breddinförande och utveckling bildades en arbetsgrupp som fick tillhörighet inom SweBA. Läs mer under fliken Webbokning /andra Arbetsgrupper.

Under 2013 beslöt blodverksamheter vid ett antal sjukhus att starta Kvalitetsregistret Blod från givare till patient (Blodregistret). Under hösten 2014 beslöt arbetsgruppen att söka tillhörighet till SweBA. Läs mer under fliken Blodregistret.

0 Comment(s)

Transfusionssmitta Hepatit E

I en färsk online-artikel i medicinska tidskriften Lancet  har man undersökt Hepatit E Virus (HEV) betydelse som transfusionssmitta (Patricia E Hewitt och medarbetare: Hepatitis E virus in blood components: a prevalence and transmission study in southeast England). Under knappt 1 års tid (okt 2012 till sept 2013) testades retrospektivt 225 000 blodtappningar på förekomst av HEV-RNA. 79 st givare befanns positiva för HEV, innebärande en förekomst  av 1 HEV positiv givare på 2848 st.

0 Comment(s)

Denna inbjudan riktar sig till alla som tecknar plasmaavtal i regioner och landsting, samt till chefer för blodverksamheter och representanter för SKL och berörda myndigheter.

Syftet med workshopen är att fastställa om det finns ett nationellt intresse av en förändrad strategi för tecknande av plasmaavtal i framtiden, och föra en diskussion om behovet av en nationell samordning av avtalen med läkemedelsindustrin, på ett liknande sätt som i tre av våra nordiska grannländer.Förutsättningar och möjliga former för ett samordnat förfarande kommer att belysas under mötet.

 

Sidor

Sidan uppdaterad