Nyheter

0 Comment(s)

Transfusionssmitta Hepatit E

I en färsk online-artikel i medicinska tidskriften Lancet  har man undersökt Hepatit E Virus (HEV) betydelse som transfusionssmitta (Patricia E Hewitt och medarbetare: Hepatitis E virus in blood components: a prevalence and transmission study in southeast England). Under knappt 1 års tid (okt 2012 till sept 2013) testades retrospektivt 225 000 blodtappningar på förekomst av HEV-RNA. 79 st givare befanns positiva för HEV, innebärande en förekomst  av 1 HEV positiv givare på 2848 st.

0 Comment(s)

Denna inbjudan riktar sig till alla som tecknar plasmaavtal i regioner och landsting, samt till chefer för blodverksamheter och representanter för SKL och berörda myndigheter.

Syftet med workshopen är att fastställa om det finns ett nationellt intresse av en förändrad strategi för tecknande av plasmaavtal i framtiden, och föra en diskussion om behovet av en nationell samordning av avtalen med läkemedelsindustrin, på ett liknande sätt som i tre av våra nordiska grannländer.Förutsättningar och möjliga former för ett samordnat förfarande kommer att belysas under mötet.

 

0 Comment(s)

SweBA har på Vävnadsrådets uppdrag förberett och anordnat tva endagarskurser ( 2013 10 24 och 2014 04 02). I uppdraget finns stipulerat att denna utbildning ska kunna nå alla i målgruppen, dvs alla som arbetar med blodgivning, vilket enbart kan tillgodoses genom regionala kurser. I bifoga rapport finns information om upplägg och process. Kursutvärderingarna bifogas som inspiration för det fortsatta arbete. Kursledningen bistår gärna.

0 Comment(s)

Australian Red Cross Blood Services har genomfört en undersökning av blodgivares följsamhet till gällande urvalskriterier och därefter bett tillsynsmyndigheten att besluta om en eventuell halvering av uppehållstiden efter sexualla riskhändelser. Myndigheten (TGA) har beslutat att uppehållstiden ska vara oförändrad, dvs. 12 månader. Läs mer på den bifogade länken:

Sidor

Sidan uppdaterad