Blodverksamheten 2017

0 Comment(s)

Nu är rapporten "Blodverksamheten i Sverige 2017 - omfattning, kvalitet och säkerhet" klar! Den publiceras på KITM.se och den

finns nu även här på SweBAs hemsida, för närvarande högst upp i dokumentmappen. Den återfinns under fliken Enkäter/remisser/rapporter.

Frågor och kommentarer välkomnas!

Några punkter ur sammanfattningen:

Under en 6-årsperiod har

• antalet aktiva givare sjunkit samtidigt som andelen kvinnliga givare ökat. Från och med 2017 kan

tappningsfrekvens för olika åldersgrupper i givarkåren analyseras.

• antalet nyanmälda personer ligger stabilt. Sedan 2016 visas att drygt 60% kommer till en första blodgivning.

• antalet helblodsgivningar sjunkit, antalet plasmafereser har sjunkit kraftigt medan antalet trombocytafereser

i stort ligger oförändrat

• antalet erytrocytransfusioner har stadigt minskat, den tidigare kraftiga minskningen av plasmatransfusioner

har planat ut och antalet trombocyttransfusioner kvarstar i stort oförandrat

• mängden plasma som levereras till läkemedelsframställning minskar fortfarande

Sidan uppdaterad 2018-06-14 11:22