Blodregistret

Under 2013 beslutade blodverksamheterna vid flera sjukhus att förbereda för ett kvalitetsregister "Blod från givare till patient" (blodregistret) . Efter diskussioner med SKL bildades en styrgrupp och utsågs en registerhållare. Blodregistrets syfte sammanfaller väl med det internationella arbetet med "Patient Blood Management" och "Donor Health Care". Blodverksamheterna har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla spårbarhet till alla transfunderade blodenheter i sina bloddatasystem. Genom samarbete med kliniskt verksamma kollegor för att välja data ur blodcentralens datasystem och ur patientjournalsystem kan automatiserad datainsamling ske och landstingsvis full täckning erhålla. Regelbunden återkoppling till kliniker och blodcentraler kan bidra till förbättringsarbete enligt Patient Blood Management.

Under 2014 fortsatte förberedelserna tillsammans med Registercentrum UCR i Uppsala. Hösten 2014 anslöt arbetsgruppen Blodregistret till SweBA. Mars 2015 genomfördes en work-shop där brittiska och danska kollegor med aktiva register delade med sig av erfarenheter samtidigt som krav och önskemål på ett kvalitetsregister formulerades. SweBA finansierade work-shopen och tre förstudier. Under 2015 ändrades förutsättningarna för att få bli registerkandidat och Blodregistret beviljades inga medel. Utifrån genomförda förstudier gjordes en ansökan till Vävnadsrådet hösten 2016.

Medlemmar:

Gösta Berlin, Linköping 

Beatrice Diedrich (ordförande VOG-Blod)

Per-Olof Forsberg, Örebro

Nicholas Holthuis, Blekinge

Lennart Jönsson (sekreterare)

Folke Knutson, Uppsala

Rut Norda (registerhållare)

Agneta Wikman, Stockholm

 

 

   

Sidan uppdaterad 2017-02-16 09:35